אשרת עבודה הייטק (HIT)

משרד הפנים פרסם תקנות ביחס להעסקת מומחים זרים בחברות הייטק וחברות הסייבר.

– התהליך רלוונטי אך ורק לזרים ממדינות אשר פטורות מאשרת ביקור מוסדרת מראש מסוג ב-2.

– הגשת הבקשה להיתר עבודה תיעשה באופן מקוון באתר הרשות.

– היתר העבודה יהיה תקף לתקופה של עד שנה ויהיה ניתן להארכה עד לתקופה כוללת של 5 שנים ושלושה חודשים.

– משך התהליך הינו 6 ימי עבודה.

– על החברה להיות זכאית להכרה כחברת הייטק, הכרה בתאגיד תינתן בהחלטת הרשות לחדשנות.

– כניסתו של העובד לישראל תתאפשר באופן מיידי עם אישור היתר העבודה, ללא צורך בהליך קונסולרי טרם כניסתו.

– אשרת עבודה מסוג ב-1 תונפק בדרכונו של העובד בלשכת משרד הפנים בתוך יומיים ממועד כניסתו לישראל.

– שהיותיו הקודמות של המומחה ייבחנו על ידי משרד הפנים בעת הטיפול בבקשה בכדי לוודא עמידה בנהלים במהלך ביקוריו הקודמים בישראל.

– תהליך זה ידרוש פחות מסמכים, הן מצד העובד והן מצד המעסיק.

– לא יחול שינוי ביחס לדרישות השכר, אשר נכון לשנת 2018 עומד על סך 19,604 ש"ח.

אישור העסקה לבני זוג (אשרת עבודה מסוג ב-1 לבני זוג EAS):

– התהליך תקף אך ורק לבני זוג של מומחים באשרת HIT, המועסקים בישראל לתקופה העולה על 90 יום.

– חברת הייטק רשאית להגיש בקשה לאשרת EAS לפרק זמן המקביל לאישור העסקתו של המומחה.

– האשרה שתינתן, מסוג ב-1 "אשרת עבודה כללית" תאפשר לבני הזוג לעבוד עבור כל מעסיק, ללא דרישות "שכר מומחים".

– הגשת הבקשה תיעשה בלשכת משרד הפנים הרלוונטית.

– תידרש נוכחות אישית של המומחה ובן/ת הזוג במשרד הפנים לצורך הנפקת האשרה.

סיווג זכאות החברה:

קיטלוג החברות נעשה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) בעת רישומה הראשוני של החברה בישראל. מדובר במידע חסוי אשר אינו מפורסם לציבור. החברה המבקשת להגיש בקשה להעסקת מומחה בהייטק תידרש לחתום על הצהרה המאשרת לרשות החדשנות לקבל את המידע החסוי מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).

על פי הרשות לחדשנות, הפרטים הבאים ייבדקו על מנת לקבוע האם ניתן להגדיר את החברה כחברת הייטק למטרת אשרת HIT:

– האם החברה שנותנת חסות לבקשה רשומה בישראל? אם כן:

– בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה: האם החברה מוכרת לרשות החדשנות עבור אחד מהבאים:

– מימון/ מענק, או

– הטבות מס, או

– אישור כחברת מחקר ופיתוח לרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

אם מתקיים אחד מן התנאים המוזכרים לעיל, החברה תוגדר כחברת הייטק לצורך קבלת היתר HIT.

אם לא מתקיים אחד מהאמור לעיל:

– רשות החדשנות תבחן את התחום התעשייתי של החברה ופעילותה. החברה תוכר כחברת הייטק באם פעילותה משלבת אחד מן הענפים הבאים:

– ייצור תרופות, או

– ייצור מחשבים או מכשור אלקטרוני או אופטי, או

– תכנות מחשבים או ייעוץ בתחום המחשבים ושירותים נלווים אחרים, או

– מחקר מדעי ופיתוח, או

– ייצור כלי טיס או חלליות וציוד נלווה, או עיבוד נתונים ואיחסון מידע

אם אחד מהקריטריונים המוזכרים לעיל מתקיימים, החברה תוכר כחברת הייטק.

אם לא מתקיים אחד מהאמור לעיל:

– הוצאות החברה למחקר ופיתוח הינן מעל 7% ממחזור המכירות בשנה הקלנדרית הקודמת או שלפחות 15% מעובדי החברה הינם עובדי מחקר ופיתוח. אם קריטריון זה מתקיים אזי החברה תוגדר כחברת הייטק ותהיה זכאית לאשרת HIT.

משרדנו יסייע ללקוחות וללקוחות פונטציאליים בהערכה מוקדמת בעניין הזכאות וסיווגה למטרת האשרה.

צרו איתנו קשר