שירותי נוטריון

שירותי נוטריון

מחלקה נוטריונית: שירות כלל ארצי איכותי ומהיר

במשרדנו נוטריונים המעניקים שירות מקצועי ומהיר, רובו נעשה באמצעות הדואר ושליחי משרדנו.בין היתר ניתנים במשרדנו גם שירותים נוטריוניים ובכללם:

  • יפויי כוח ואימותי חתימה
  • תצהירים נוטריוניים
  • תרגומים נוטריוניים בכל השפות! שירות כלל ארצי, תוך 24 שעות. אין צורך להגיע למשרדנו. 
  • אישורי אפוסטיל למסמכים רשמיים
מחירון שירותי נוטריון

מחירון שרותי נוטריון 2020

כל מחירי הנוטריון להלן כוללים מע”מ

 

1. אימות חתימה על ידי נוטריון
(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 195 ש”ח

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 77 ש”ח

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 77 ש”ח

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 77 ש”ח

2. (א) –לעמוד הראשון 77 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – לעמוד הראשון 25 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח

3. (א) אישור נכונות של תרגום על ידי נוטריון –
(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 247 ש”ח

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 195 ש”ח

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 94 ש”ח

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 77 ש”ח

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 על ידי נוטריון –
(א) לחותם ראשון 284 ש”ח

(ב) לכל חותם נוסף 145 ש”ח

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 87 ש”ח

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 195 ש”ח

תצהיר בפני נוטריון
6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 198 ש”ח

(ב) לכל מצהיר נוסף 73 ש”ח

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 77 ש”ח

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,067

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,283

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 179

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64

(ג) לכל העתק נוסף 64

8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 314 ש”ח

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 635 ש”ח

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 195 ש”ח

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973

434 ש”ח

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 75 ש”ח

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

למחירון נוטריון המלא כפי שפורסם באתר משרד המשפטים

נוטריון מוסמך לבצע את הפעולות הבאות
נוטריון מוסמך לבצע את הפעולות הבאות:
1. אימות חתימה על מסמך : במקרים של ייפויי כוח לרכישת דירה, לצורך הסכמים שונים, להתחייבויות שונות ועוד.
2. אישור שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך : שירות הנדרש למשל, במקרים של פעולה בשם תאגיד.
3. אישור נכונות העתק של מסמך.
4.  אישור נכונות תרגום של מסמך : לעיתים, הנוטריון מאשר נכונות תמלול ותרגום ולעיתים, מתרגם את המסמך בעצמו, פעולה שאיננה נחשבת לפעולה נוטריונית.
5. קבלה ואישור תצהיר והצהרה אחרת.
6. אישור שאדם מסוים חי : האישור ניתן לגבי היום בו ראה הנוטריון, את אותו אדם.
7. אישור נכונותה של רשימת מצאי.
8. עריכת העדה של מסמך סחיר.
9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי הנוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר.
10. אימות הסכם ממון בין בני זוג אשר נחתם טרם הנישואין : כאשר מדובר בזוג נשוי, הסמכות נתונה אך ורק לבית המשפט.
11. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר.
12. אישור עשיית צוואה כרשות : סמכות המוקנית לנוטריון בחוק הירושה והיא זהה לסמכותו של שופט, בעניין זה.

צרו איתנו קשר