מאת עו"ד בכיר שי נמרודי, קן-תור & עכו |

סוגיה מעניינת בדיני ניוד מומחים הינה אשרות עבודה למומחים זרים אשר עובדים בלב ים. למשל, על אסדת קידוח. האם עובדים אלו נדרשים לאשרת עבודה או לא? התשובה לסוגיה זו נבחנת על פי השאלה היכן מתבצעת העבודה, כלומר, למשל, היכן מוצבת אסדת הקידוח – האם במים הטריטוריאליים של המדינה או לא.

לפי אמנת האומות המאוחדות על משפט הים משנת 1982, המים הטריטוריאליים של מדינה הם רצועה המשתרעת לכל היותר 12 מייל ימי (שהם כ-22 קילומטרים) כלפי חוץ אשרות עבודה בלב ים: אסדות גז ונפטמחופה של מדינה חופית. אזור זה נחשב כשטח תחת ריבונות של אותה המדינה, אך אפשרי המעבר בו לספינות זרות (צבאיות ואזרחיות). כלומר, המים הטריטוריאליים נחשבים כחלק משטחה של המדינה וכל דיניה חלים עליהם.

לפיכך, אם האסדה מוצבת בתוך שטח המים הטריטוריאליים של ישראל  הרי שהעבודה מתבצעת במים הטריטוריאליים של ישראל, ולמעשה בשטחה של מדינת ישראל. לכן, המומחה מחויב באשרת עבודה במקרה הזה, אחרת ייחשב כמי שמבצע עבודה לא חוקית בשטחה של מדינת ישראל.

אם האסדה מוצבת מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, הרי שאז ההתייחסות אליה כמי שנמצאת מחוץ לישראל, ולכן המומחה במקרה הזה אינו מחויב באשרת עבודה, כיוון שהעבודה שהוא מבצע מתבצעת מחוץ לישראל.

ניתן לסכם זאת כך: כל עבודה המתבצעת בלב ים, אך במרחק של לכל היותר 12 מייל כלפי חוץ מחופה של מדינת ישראל, מחייבת את מבצע העבודה באשרת עבודה, בעוד שעבודה המתבצעת במרחק רב יותר מחופה של ישראל אינה מחייבת את מבצע העבודה באשרת עבודה.


משרד עוה"ד קן-תור & עכו מוביל את תחום דיני המומחים בישראל מזה שנים רבות. אנו מטפלים בקבלת אשרות עבודה למומחים העובדים בלב ים באסדות קידוח והפקה