מאת עו"ד בכיר דניאל אספירו, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים |

בית המשפט העליון קבע ביום 7 למרץ, 2023, בפסק דין פה אחד של שלושה שופטים כי רשות האוכלוסין וההגירה מחוייבת להכיר בנישואי יוטה, הגם שהם נמצאים פיזית בישראל בעת עריכת הטקס. כפועל יוצא מכך, זוגות שהתחתנו בנישואים מקוונים בחו"ל יירשמו כנשואים בישראל מבלי הצורך לצאת מישראל.

נישואי יוטה הם נישואים אזרחיים באמצעות היוועדות חזותית דרך המרשתת. בסיום הטקס, מדינת יוטה בארה"ב מנפיקה תעודת נישואים רשמית.

בפסק הדין אין חידוש משפטי אלא המשכה של הלכה עקבית שבית המשפט פועל לפיה למעלה מ 60 שנים {(הלכת פונק שלזינגר בג"ץ 143/62 הנריט אננה קטרינה פונק שלזינגר נ' שר־הפנים (22.2.63), בה נקבע כי פקיד הרישום של משרד הפנים מחויב לרשום בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים במדינה זרה כנשואים גם במדינת ישראל בעת הצגת תעודה ציבורית כדין)}.

פסק הדין פותח צוהר רחב עבור אזרחים ישראליים אשר מבקשים לממש את זכות הנישואים שלהם משלל סיבות (איסור נישואין, זוגות להט"ב, אינם מעוניינים בנישואים באמצעות הרבנות הראשית, חסרי דת ועוד).

כבוד השופט עוזי פוגלמן, משנה לנשיאה וראש ההרכב, קבע בסעיף 35 לפסק הדין כי היה על פקיד הרישום לרשום את בני הזוג כנשואים בהתאם לתעודה הציבורית התקפה שהוצגה לו.

באותה הנשימה ציין כבוד השופט כי הכרעתו תקפה ביחס לרישום הטכני ולא המהותי, דהיינו, אין הכרעה ביחס לתוקף הנישואים: "במסגרת מעמדו הסטטיסטי של מרשם האוכלוסין ובשים לב לתפקידו הרישומי של פקיד המרשם, עליו לרשום את שעולה מהתעודה הציבורית שהוגשה לו, שלפיה זוגות המשיבים נשואים. כפי שהודגש לא אחת, הכרעה זו אינה נוגעת לתקפם של הנישואין".

לאור האמור, רשות האוכלוסין וההגירה תרשום בני זוג שנישאו בנישואים מקוונים בחו"ל כנשואים בישראל.