מאת אור איצקוביץ, פאראליגל |

בנובמבר האחרון עודכן הנוהל למומחים זרים ע"י רשות האוכלוסין וההגירה. הנוהל המעודכן מדגיש את חשיבות  קיום יחסי עובד מעביד בין החברה המבקשת והמומחה הזר.

יחידת ההיתרים אינה מאפשרת הגשת בקשה להעסקת מומחה זר עבור עובד שמועסק ע"י חברה קבלנית. מדיניות זו מעוגנת כעת גם בנוהל מומחים זרים המציין מפורשות כי החברה המבקשת היא זו שתשלם את שכרו של המומחה ו'תנפיק לו מידי חודש תלוש שכר כדין'.

לדוגמה, במקרה בו חברה ישראלית שוכרת את שירותיה של חברה זרה לצורך התקנה או פירוק של מכשור בתחנת כוח, ונדרשת הגעה של מומחים בעלי ידע ומיומנות ייחודית שלא ניתן למצוא בישראל, על החברה הזרה להגיש את הבקשה להעסיק את המומחים הזרים בישראל ולא ניתן להגיש את הבקשה על ידי החברה הישראלית.

עם זאת, רשאית הרשות לדרוש שהנציגה הישראלית תגיש במקביל בקשה להעסקת המומחה.

לנוהל המעודכן נוספה קטגוריה חדשה הנוגעת לנציגי צבאות של מדינות זרות. בשונה משנים קודמות, על מנת לאפשר העסקה של נציג צבא לצורכי פיקוח או לימוד מערכות יש להגיש בקשה ליחידת ההיתרים ולספק המלצה של משרד הביטחון. בקטגוריה זו תתאפשר גם שהותם של בני משפחה המתלווים אל המומחה.

עדכון נוסף וחשוב הינו שינוי בטופס אישור רואה החשבון הנדרש בהגשת בקשה להארכה של היתר עבודה.
שינויים ודגשים חשובים:

·       טופס נפרד יוגש עבור כל עובד.

·       דיווח של כל חודש עבודה בישראל יעשה בשורה נפרדת. בחודשים שבהם לא עבד המומחה בישראל במהלך 12 החודשים האחרונים יש לציין בשורה הרלוונטית כי המומחה לא עבד.

·       יש לציין את שכר המומחה במדויק ויש להקפיד ולהפריד בין שכר הבסיס לתשלומים נוספים.

·       שכר עבודה רגיל- שכר בסיס ברוטו למשרה רגילה כמשמעותו בתקנה –  1 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד –  1964. יודגש, כי שכר רגיל הוא שכר שמשולם קודם כל תשלום בגין עבודה בשעות נוספות, ו/או משמרות. כן יודגש כי חישוב תוספת השכר המגיע לעובד ממעסיקו בגין עבודה בשעות נוספות וכו' יעשה על בסיס השכר הרגיל האמור.

·       השכר הממוצע במשק למשרת שכיר- כפי שמפורסם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

·       ניכויים מותרים מהשכר האמור- לצורך חישוב "שכר מומחים" אין לנכות סכומים בגין מגורים הולמים או סכומים נלווים, או סכומים בגין ביטוח רפואי, העולים על הסכומים הקבועים בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-  , 2000ובתקנות עובדים זרים תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב- 2001, שהם בתוקף.

·       תשלום שכר בשווה כסף- תשלום חלק מהשכר באוכל ובמשקאות המסופקים לעובד המומחה במקום העבודה, ייעשה רק לאחר קבלת הסכמה בכתב של העובד ולא מעבר לשווי השוק של האוכל והמשקאות האמורים ובהתבסס על קבלות, והתשלום יהא בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר").

·       שווי של אופציות או מניות- לא ייחשב כחלק מהשכר לצורך עמידה בתשלום שכר היסוד האמור.