מאת עו"ד דניאל אספירו, מנהל מחלקת לקוחות פרטיים |

לקוח פנה למשרדנו לאחר שנמסר לידיו כתב אישום כנגדו בגין העסקה לא חוקית של עובדת זרה.

מבירור פרטי המקרה נמצא כי בביקורת בביתו של הלקוח נמצאה עובדת זרה שטיפלה באביו של הלקוח מזה חודשיים. העובדת הסבירה ללקוח כי בימים הקרובים תוסדר אשרתה, הואיל ומעסיקה הקודם, הלך לעולמו מספר שבועות קודם לכן.

האב הינו בן 90, מתגורר דרך קבע בביתו של הלקוח ונזקק לטיפול סיעודי בכל שעות היממה, הינו בעל רישיון העסקה חוקי של לעובדת זרה. עם זאת, ובאופן שלא היה ברור ללקוח, האב, שבפועל העסיק את העובדת הזרה, והסכים להעיד על כך, לא הואשם כלל.

אם כך, מי המעסיק בפועל- האב (בעל ההיתר הנזקק לטיפולה ל העובדת הזרה)  או הבן בעל הדירה?

היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד עוגן בסעיף 1יג' לחוק עובדים זרים[1]( להלן: "החוק"). נוהל הטיפול בבקשה להארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד [2] ( להלן: "הנוהל") עוסק בהגדרת התנאים הבסיסיים לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד.

בהתאם להוראות החוק והנוהל, ההיתר יוענק רק במקרים חמורים בהם מטופל זקוק לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות. כמו כן, על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי בלבד עבור המטופל שעל שמו ניתן ההיתר. הנוהל אף מגדיר, כי הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד תינתן ללא צורך בדיון נוסף לקשיש מעל גיל 85, כל עוד לא השתנו נסיבות הבקשה להיתר. חשוב לציין, כי בהתאם להוראות הנוהל, עזרה סבירה במשק בית עבור המטופל הינה חלק מן הטיפול הסיעודי " על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית עבור המטופל שעל שמו ניתן ההיתר"[3].

בהליך פלילי, על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר (על התביעה לשכנע את בית המשפט באשמת הנאשם בהסתברות הקרובה לוודאות) כי הנאשם אכן ביצע את העבירה. כב' השופטת דורנר פסקה[4]  כי ספק סביר מתקיים, כאשר ניתן להסיק מחומר הראיות מסקנה המתיישבת עם חפות הנאשם, שהסתברותה "אינה אפסית אלא סובסטאנטיבית" (מהותי). כב' הנשיא ברק קבע [5], כי:

"יש פעמים שבהן עצם ההתלבטות בשאלת קיומו של ספק סביר, עולה כדי ספק סביר בעצמה ומביאה לזיכויו של הנאשם מחמת הספק. אין הכרח שהנאשם יביא גירסה המבססת קיומו של ספק סביר בעצמו. די בכך שבחומר הראיות יש כדי להקים גירסה, שההתלבטות באימוצה על-ידי היושב בדין שקולה, למעשה, לספק סביר בעצם ההרשעה ולזיכויו של הנאשם".

כלל משפטי נוסף מלמד, כי לא ניתן להרשיע אדם בעבירה פלילית בזמן שאדם אחר מודה בביצוע אותה עבירה.

מן הכלל אל הפרט

הלקוח שלנו נתן הסבר מתקבל על הדעת לאשמה המיוחסת לו. במקביל, אביו של הלקוח הודה במפורש ובדרך שלא משתמעת לשתי פנים כי הוא היה המעסיק בפועל של העובדת הזרה.

אנו בדעה כי יש סיכויים טובים כי בית המשפט יקבל את טענתו של הלקוח ויזכה אותו מהאישום בדבר העסקה בלתי חוקית של עובדת זרה,

כאמור, העסקת עובד זר שלא כחוק היא עבירה על החוק ועלולה לגרור הגשת כתב אישום. יחד עם זאת, על התביעה להוכיח מעל לכל ספק סביר שהנאשם אכן ביצע את העבירה המנויה בכתב האישום.

הואיל וכלל הנסיבות ממחישות את העובדה לפיה העובדת הזרה הועסקה עבור אביו של הלקוח, כמו גם תצהירו ונכונותו של האב להעיד על כך מקיימים ספק סביר, מעל ומעבר לרף הנדרש לצורך הרשעה פלילית.

[1] חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991
[2] מספר נוהל: 9.2.0002- נוהל הטיפול בבקשה לקבלת היתר חדש או הארכת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד
[3]  סעיף ג.1.ה לנוהל
[4] עפ 3974/92 מוריס אזולאי נ' מדינת ישראל , מז(2) 565 (23.5.93)
[5] דנפ 4342/97 מדינת ישראל נ' סולימאן אל עביד , נא(1) 736 (28.4.98)

הסתייעות במשרד עורכי דין המתמחה בתחום כתבי אישום נגד מעסיקים עשויה להביא לביטול כתב האישום, להמרתו להליך מנהלי ואף לזיכוי מוחלט.

למשרד עו"ד Kan-Tor & Acco ניסיון רב בהתנהלות מול מינהל האכיפה, משרד הפנים ובתי המשפט בישראל.