חוקי הכניסה לישראל ודיני מומחים זרים בישראל

חוקי מדינת ישראל: עובדים ומומחים זרים

נהלים: כל נהלי משרד הפנים ביחס לזרים ואשרות

כל נהלי רשות האוכלוסין וההגירה ביחס לכניסה לישראל

טבלה המרכזת של הנהלים המקצועיים ברשות האוכלוסין וההגירה ובהתאם לתחומי הטיפול. לנוחיותכם ובאדיבות רשות האוכלוסין וההגירה, תוכלו בלחיצה על שם הנוהל, להיכנס בקישור ישיר לנוהל המפורסם באתר האינטרנט של הרשות.

חקיקה: דיני הכניסה לישראל

חוק האזרחות, תשי''ב-1952

חוק האזרחות, תשי"ב-1952 קובע מהם התנאים לקבלת מעמד האזרחות במדינת ישראל. ישראל מעניקה את הזכות לאזרחות לפי שיטת דין הדם, כלומר - האזרחות עוברת בירושה מהורים לילדיהם, בלי קשר למקום הלידה.

חוק הכניסה לישראל, תשי''ב-1952

חוק הכניסה לישראל תשי"ב - 1952 מסדיר את הכניסה והשהות בישראל של מי שאינם אזרחי ישראל ואינם עולים לישראל לפי חוק השבות: | מתן אשרות כניסה וישיבה בישראל למי שאינם אזרחי המדינה ואינם עולים חדשים | הארכת רשיונות ישיבה בישראל | רשיונות ישיבה לעובדים זרים, לרבות הארכת רשיונות ישיבה לעובדים זרים בתחום הסיעוד לתקופה של מעל 5 שנים במקרים הרלבנטיים | הסדרת הכניסה לישראל | ביטול אשרות כניסה או ישיבה | הרחקה ומשמורת של שוהים שלא כדין בישראל

חוק מרשם האוכלוסין, תשכ''ה-1965

חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, מסדיר את פעולתו של מרשם האוכלוסין, את פרטי המידע הנוגעים לתושבים שיירשמו בו ואת השינויים שבו.

חקיקה: עובדים זרים

חוק עובדים זרים, תשנ"א 1991

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 מגדיר את תנאי הזכאות להעסקת עובד זר, את דרכי קבלת ההיתר להעסקת עובד זר, וכן את חובותיו של מעסיק של עובד זר כלפי העובד וכלפי המדינה.

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מסמכים נוספים), תש"ס 2000

מעסיק של עובד זר מחויב להחזיק במקום עבודתו של העובד את מסמכי העסקת העובד הזר. חל איסור על מעסיקים להחזיק את דרכונו של העובד הזר בניגוד לרצונו. אי החזקת מסמכי ההעסקה או החזקת דרכון בניגוד לרצונו של העובד הן עבירות פליליות. עובדים זרים-יצירת תנאי עבודה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), תשס"ב 2001

עובדים זרים זכאים לביטוח בריאות בסיסי מטעם מעסיקם, בין אם הם מועסקים בארץ בצורה חוקית ובין אם לאו. עובדים זרים אינם תושבי המדינה, ועל כן הם אינם זכאים לזכויות ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי. יחד עם זאת, על המעסיק חלה חובה לרכוש לעובד ביטוח בריאות פרטי על חשבונו. הביטוח צריך לעמוד בתנאי צו העובדים הזרים. למידע נוסף ראו תנאי פוליסת ביטוח בריאות לעובד זר. ילדי עובדים זרים: במסגרת הסדר של המדינה עם קופת חולים מאוחדת, עובדים זרים יכולים לרשום את ילדיהם לתכנית ביטוח רפואי.

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס 2000

מעסיקים רשאים לנכות משכרם של עובדים זרים החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה). הסכום המירבי שניתן לגבות מהעובד נקבע על-פי איזור מגורי העובד (מלבד לעובדים המועסקים בענף החקלאות), בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים). לסכומי הניכוי המירביים המעודכנים לשנת 2020 ראו עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי לשנת - 2020 באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

תקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), תש"ס 2000

מעסיקים רשאים לנכות משכרם של עובדים זרים החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה). הסכום המירבי שניתן לגבות מהעובד נקבע על-פי איזור מגורי העובד (מלבד לעובדים המועסקים בענף החקלאות), בהתאם לתקנות עובדים זרים (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים). לסכומי הניכוי המירביים המעודכנים לשנת 2020 ראו עדכון סכומי אגרות, פיקדון, ערובה, ניכוי בעד מגורים הולמים, הוצאות נלוות וזיכוי בעד ביטוח רפואי לשנת - 2020 באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (מגורים הולמים), תש"ס 2000-

בהתאם לסעיף 1ה לחוק עובדים זרים, מעסיק מחויב לדאוג למגורים הולמים לעובד הזר, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו. אם העובד מתגורר בבית המטופל, על המעסיק לאפשר לעובד להמשיך ולהתגורר בביתו למשך 7 ימים נוספים לאחר סיום יחסי העבודה, או לספק לו עבור תקופה זו מקום מוגרים הולם אחר. אם נותרו לעובד פחות מ 7 ימים בין מועד סיום העבודה למועד עזיבתו את הארץ, על המעסיק לספק לעובד מגורים במהלך ימים אלו.

כל החוקים והתקנות המובאים בעמוד זה מובאים בהסכמת ובאדיבות חברת נבו הוצאה לאור בע'מ.

צרו איתנו קשר