מאת עו"ד דניאל אספירו |

העסקת עובדים זרים בתחום הבנייה הוסדרה ע"י מדינת ישראל באופן לפיו העסקת העובדים הזרים נעשית ע"י תאגידי כח אדם לעובדים זרים המפנים את הזרים לעבודה אצל קבלני הבניין הזכאים וכן לאחרונה, לקבלני שיפוצים בתנאים מסוימים. הצורך האדיר בעובדים זרים בבנייה יוצר הזדמנויות עסקיות ליזמים המעוניינים להקים תאגיד כ"א מורשה.

כעת ניתן להגיש בקשה עד לסוף דצמבר 2023. מדובר בהזדמנות  נדירה שלא הייתה בשנים האחרונות ולא ברור מתי תהיה שוב בקרוב. לכן, יזמים עסקיים רבים כבר הגישו בקשות והתקופה להגשת בקשה חדשה הוא קצר. משרדנו קן-תור & עכו מכיר את התהליך ויודעים לסייע ליזמים להיערך בהתאם, להקים חברה מתאימה (חייבת להיות חברה חדשה שנוסדה ב 45 יום טרם הגשת הבקשה המסודרת), עם מסמכים בנקאיים תומכים, מנכ"ל בעל כישורים מתאימים ועוד.

להלן פירוט והצגת התהליך

נוהל 9.4.0001 בנושא "תנאי ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין על ידי קבלני כוח אדם" (להלן: "הנוהל") מתווה את התנאים הנדרשים לקבלת היתר להעסקת עובדים זרים בענף הבנייה בישראל ע"י קבלני כוח אדם (להלן: "התאגיד"), וזאת כהגדרתם בחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם.

את הנוהל ניתן לחלק לשני חלקים-

1.     בקשה למתן היתר.

2.     הזמנת וקליטת עובדים זרים לאחר מתן ההיתר.

שלב א: בקשה למתן היתר

על מנת לקבל היתר כאמור, על התאגיד ונושאי משרה בו לעמוד במספר תנאי סף מצטברים (רשימה חלקית):

1.     התאגיד הינו תאגיד ישראלי רשום כדין ומטרתו ועיסוקו היחידים (לפי התקנון הרשום) הם מתן שירותי כוח אדם של עובדים זרים בענף הבניין;

2.     הבקשה הוגשה תוך 45 יום ממועד הקמת התאגיד ורישומו ברשם החברות;

3.     לתאגיד אין כל חוב כספי בגין קנסות חלוטים וכן הוא השלים את כל התשלומים והדיווחים שהתחייב בהם בשנה הרלוונטית להגשת הבקשה;

4.     לתאגיד חוסן פיננסי מהימן (הפקדת ערבות בנקאית, הצגת דוחות כספיים, הון עצמי מספק, ועוד);

5.     במשרדי התאגיד ישנם תנאים פיסיים הולמים (תנאים סניטריים, דרכי גישה חופשית לנכים / מוגבלים, חדר נפרד לראיונות מועמדים לעבודה);

6.     מנכ"ל התאגיד בעל ניסיון בתפקיד ניהולי מוכח של שנה לפחות עם אחריות על השמת מאות עובדים;

7.     התאגיד ו/או נושאי המשרה בתאגיד (ובכלל זה הבעלים החוקיים של התאגיד) לא הורשעו בחמש השנים האחרונות בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הם ראויים לעסוק במתן שירותי כוח אדם של עובדים זרים, וכן כי לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים כלשהם;

8.     לא הופעלו כלפי התאגיד ו/או נושאי המשרה בתאגיד סמכות לפי חוק עובדים זרים, חוק שירות התעסוקה, חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, או תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה);

9.     בעל מניות בתאגיד / מנכ"ל התאגיד לא הוכרז כפושט רגל או פסול דין ו/או שימש כבעל מניות בתאגיד שניתן לגביו צו פירוק / מונה לו כונס נכסים / החליט על פירוק מרצון (חריג לעניין יהיה לשיקול דעת הממונה אם חלפו יותר מחמש שנים מאז מועד ההכרזה / מתן הצו / המינוי / הפירוק כאמור);

לאחר עמידה בתנאי סף הנ"ל, התאגיד רשאי להגיש בקשה למתן היתר כאמור להעסקת עובדים זרים בענף הבניין, וזאת על סמך הסכמים בילטרליים שנחתמו בין מדינת ישראל למדינות שונות.

שלב ב: הזמנה וקליטת עובדים זרים לאחר מתן ההיתר

לאחר אישור הבקשה ותשלום הערבויות הנדרשות יוכל התאגיד ולהזמין עובדים זרים בכפוף לתנאי ההיתר ותנאי הרישיון של העובד הזר.

לצורך הגשת בקשות לרישום העובדים הזרים, על התאגיד הרשום להמציא עבור כל עובד זר את המסמכים הבאים (רשימה חלקית):

1.     חוזה עבודה כדין.

2.     ביטוח רפואי.

3.     מגורים הולמים.

דרישות הסף למתן ההיתר להעסקת עובדים זרים בענף הבניין הן מורכבות וסבוכות.

כיצד נוכל לסייע?

בשל לוחות הזמנים הקצרים הנדרשים להקמת תאגיד כאמור אנו ממליצים להיעזר בייעוץ, הקמה ורישום. יחדיו נוביל אתכם יד ביד ונעניק מעטפת מלאה להזדמנות עסקית נדירה זו הרלוונטית לכל נושא העסקת העובדים הזרים בענף הבניין – החל משלב הקמת התאגיד, דרך הגשת הבקשות לרישום עובדים זרים, וכלה בפיקוח על תנאי העסקת העובדים הזרים (קיומו של רישיון קבלן רשום, העסקה באתרי בנייה בלבד במקצועות ספציפיים, וכו').

משרד עו"ד קן-תור עכו בעל ניסיון רב בכל הנוגע להסדרת אשרות כניסה שהייה עבור עובדים זרים בישראל וכן מתן שירותים נלווים לרשותם בכל תקופת העסקתם בישראל.