רשות האוכלוסין מנפיקה היתרים להעסקת עובדים זרים במסלול טכנולוגיה ומיכון ייחודי. היתרים אלה מונפקים בענפי משק שונים, כמו תשתיות גז נפט ותחנות כוח, בנייה חציבת מנהרות, בניית גשרים, הקמת מפעלים וכו'. לאשרות במסלול זה  יתרונות רבים, כמו הקצאה מראש של מכסה יעודית, פטור מתשלום שכר מומחים, ועוד.

בקשה במסגרת של טכנולוגיה ומיכון ייחודיים חייבת להסביר את ייחודיות הטכנולוגיה והמיכון, ובנוסף לעמוד בתנאים לקבלת ההיתר ולהתחייבויות המעסיק כלפי העובדים והמדינה במהלך הפרויקט כמו למשל:

א. הפקדת ערבות מטעם המעביד,

ב. הפקדת פקדון עובדים זרים עבור כל עובד,

ג. דיווחי ממונה על העסקת הזרים,

ד. תשלום באמצעות חשבון בנק בישראל ע"ש העובד,

ה.  חוזה עבודה מיוחד.

הפרת כל חלק מתנאי ההיתר עלולה להוביל לביטול ההיתרים, עצירת עבודה ואישומים פליליים כנגד מנהלים בחברה. לכן כדאי לעשות כל מאמץ כדי לקיים ציות מלא. לכך מיועדים מאמר זה והטיפים שבו.

נוהל מיוחד של משרד הפנים מסדיר את תהליך הטיפול בבקשות האלה, כולל את אופן בחינת הוועדה שמגבשת המלצות בבקשות אלו, את הליך אישור מתן ההיתרים למעסיק, ואת הנפקת רישיונות העבודה לעובדים הזרים. כאמור כל בקשה להיתר לפי נוהל זה תיבחן בוועדה בינמשרדית שבודקת את עמידת הבקשה בתנאים, וממליצה ביחס לקבלת הבקשות או דחייתן.

הנוהל קובע תנאים לפרויקט במסגרתו יוכלו העובדים לבצע את העבודה שבתחום התמחותם. הנוהל מפרט את תנאי הכשירות של פרויקטים לאומיים ושאינם לאומיים. כך למשל נדרש כי בפרויקט לאומי, לפחות מחצית מהעובדים המועסקים בפרויקט באופן ישיר על ידי הקבלן המבצע או קבלני משנה העוסקים בליבת הפרויקט יהיו עובדים ישראלים.

קבלת היתר עקרוני

על הבקשה להיתמך במכתב הסבר, בתצהיר של מהנדס הפרויקט, ובתצהיר של מנכ"ל החברה שיפרטו את אופי העבודה, הטכנולוגיה והמיכון הייחודיים שבאמצעותם יבוצע הפרויקט, רשימת המקצועות בהם יועסקו העובדים הזרים, מספר העובדים הדרושים בכל מקצוע, לוח זמנים (גאנט) צפוי ובו פירוט מצבת כוח האדם הנדרש לביצוע הפרויקט בכל שלביו, פירוט אודות מספר הישראלים שיועסקו בפרויקט בכל שלב, וכן פירוט האם בכוונת החברה לשלב ולהכשיר עובדים ישראלים בביצוע העבודות בטכנולוגיה ייחודית המבוצעות בפרויקט.
מדובר בבקשה מורכבת אשר תובא להחלטת הוועדה. בפרויקט לאומי מומלץ להגיש את הבקשה 3 חודשים לפני תחילת הפרויקט ובפרויקט פרטי שישה חודשים מראש. לבקשה חובה לצרף מסמכים כמו חוזה עם מזמין העבודה, טפסי 102 וכו'. הבהרות ומסמכים נוספים בהתאם לאופי הפרויקט יתבקשו ע"י הוועדה.

לאחר קבלת ההיתר העקרוני יבוצעו השלבים הבאים:

הפקדת ערבות

החברה תפקיד בידי רשות האוכלוסין ערבות בנקאית להבטחת עמידת החברה בחובותיה, כלפי העובדים הזרים לפי כל דין ולפי ההיתר שאושר לה. בדרך כלל מדובר על סך של 15,000 ₪ לכל עובד זר שאושר בהיתר, הערבות תהיה בתוקף חצי שנה מתום תוקף ההיתר.

בהכנת הערבות יש לשים לב למינוח המדויק. ההצלחה או כישלון כאן תלויות ב"מילים הקטנות" של הערבות. בעבר ראינו מקרים בהם היה קושי לקבל את כלל הערבות חזרה בשל "בריחה" או "היעלמות" של עובד יחיד.

אישור אחראי לפיקוח

על החברה למנות אזרח ישראלי בעל ניסיון וכישורים מתאימים שישמש בתקופת ההיתר כאחראי לפיקוח על קיום כל חובות החברה כלפי העובדים הזרים. עובד זה חייב להיות מאושר על ידי הרשות, והחלפתו מחייבת אישור מראש ובכתב מהרשות. עובד זה אחראי להעביר לרשות, כל חודש, אישור בחתימתו כי לאחר בדיקה לא נמצאו הפרות של תנאי ההיתר ע"י החברה.

מומלץ למנות עובד חברה וותיק, בכיר ומנוסה ולהימנע מתחלופה של אחראי הפיקוח אשר מחייבת בקשה שלא וודאי שתאושר.

הגשת בקשה במשרד הפנים

לאחר קבלת ההיתר, תגיש החברה בלשכת משרד הפנים בקשה למתן אשרה ורישיון עבודה מסוג ב/1 עבור העובדים הזרים שהעסקתם אושרה במסגרת ההיתר. לבקשה זו יש לצרף תצהיר חתום כדין על ידי כל אחד מן העובדים ביחס לדברים שונים כמו ניסיונו, הכשרתו ומומחיותו בביצוע העבודה הייחודית, ההתחייבות שלו לעבוד רק בפרויקט הרלוונטי ולצאת מישראל בתום תוקף רישיון העבודה, וכן פרטים נוספים הנוגעים למשפחתו.

1. חובה לברר מראש עם העובדים אם שהו בישראל בעבר שלא כדין, או שסורבה כניסתם לישראל וכו', כל אחת מאלו עלולה לגרום למשרד הפנים שלא לאשר את כניסתו של העובד.
2. לכל לשכת משרד הפנים שיקול דעת מסוים ביחס למסמכים הנדרשים. הכרות מוקדמת ותכנון מראש של החברה מול משרד הפנים יסייעו רבות ביעילות הטיפול המקצועי.
3. משרד הפנים עשוי לדרשו מסמכים נוספים בהתאם לסמכותו ושיקול דעתו.

הליך קונסולרי

על העובד לקבל את אשרת העבודה בקונסוליה הישראלית במדינת אזרחותו של העובד או במדינת מגוריו. חובה להערך לכך מראש, למשל ע"י עדכון הקונסוליה, או ע"י בדיקה אם בכלל יש קונסוליה כמו מונטנגרו, ארמניה סרביה, וכו'. יש להכין גם את העובדים עצמם להליך הקונסולרי. לכל קונסוליה ישראלית יש שיקול דעת ביחס למסמכים הנדרשים, כמו תעודת יושר, בדיקות רפואיות ועוד.

הכירות מוקדמת ותיאום מראש של החברה מול הקונסוליה יסייעו רבות ביעילות הטיפול המקצועי.

ההעסקה בישראל

משפט העבודה המגן החל בישראל (ובכלל זאת: שעות עבודה ומנוחה, ימי חופשה ומחלה תשלום שכר, פנסיה ועוד) חלים גם על העסקת העובדים הזרים המועסקים על פי ההיתר, ומחובתה של החברה להעסיקם בהתאם לחוקי המדינה ולפי חוק עובדים זרים. כך למשל, אי תשלום שכר מינימום לפחות בגין עבודת העובד הזר אי תשלום כדין בגין עבודה בשעות נוספות, אי ניהול פנקס שעות עבודה ומנוחה כדין וכיו"ב, מהווה הפרה של תנאי ההיתר ועבירה על חוק עובדים זרים.

תשלום שכר באמצעות חשבון בנק בישראל ע"ש העובד

על החברה לשלם את שכר העובדים הזרים ישירות לחשבון בנק על שם העובד בלבד, המתנהל בבנק ואשר אין לחברה הישראלית או הזרה (או לגורם שלישי) למעט בן/ת זוג של העובד או למי מטעמם כל הרשאה או זכות בו. דרישה זו הינה מהדרישות הקשות ביתר בתנאי ההיתר הואיל והיא מחייבת פתיחת חשבון בנק אישי בישראל לכל עובד ועובדת.

תלוש שכר שכולל פירוט השעות הנוספות, ימי חופשה ומחלה וכו'.

אנו ממליצים להיערך מראש מול בנק ישראלי לפתיחת החשבונות במרוכז. קיים קושי בפתיחת החשבונות. ניתן להסתייע בגורם מתאים שיארגן את הטיפול במרוכז מול הבנק. חובה להשלים את הטיפול לפני תשלום השכר הראשון.

חוזה העסקה

על החברה לחתום על חוזה העסקה מפורט מול כל עובד בשפה המובנת לעובד.

טיפ: מדובר בחוזה שאינו זהה לחוזה של עובד ישראלי (הואיל והוא כולל התייחסות לחובת תוקף אשרה, התחייבות לצאת מישראל בסיום האשרה, פרטי הממונה על עבודת זרים במשרד העבודה והרווחה וכו'), דבר המחייב ידע יחודי.

מגורים

קיימת חובה לספק לעובד מגורים הולמים. הדין מגדיר במדויק את תנאי הדיור ההולם.

אנו ממליצים להיערך מראש להסדרת הדיור, על מנת להימנע ממצוקה הנובעת ממחסור בדירות מגורים באזורים בהם מתבצעים פרויקטים גדולים. כמו כן ניתן לקזז משכר העובד חלקיות מעלות המגורים.

ביטוח רפואי

קיימת חובה לספק לעובד ביטוח רפואי תקף בישראל.

 קיימות מספר חברות ביטוח מקומיות המבטחות עובדים זרים בזמן עבודתם בישראל. ביטוח בינלאומי מחו"ל התקף בישראל אינו עונה תמיד על דרישות הדין הישראל. יש להבטיח את התחייבות המבטח הבינ"ל לפי הדין הישראלי. ניתן לקזז משכר העובד חלק מעלות הביטוח.

פיקדון

נוסף לשכר ולתנאים הנלווים שעל החברה לשלם לעובדים הזרים, עליה להפקיד מדי חודש בגין כל עובד זר סכום המיועד לפיקדון אשר יבוא על חשבון תשלומים סוציאליים שעל החברה לשלם עבור העובד בגין פיצויי פיטורין ופנסיה.

מומלץ להיוועץ עם רואה חשבון של החברה ביחס להפרשות אלו והסדרת העניין לפני הגעת העובדים לישראל. על ההפרשה להופיע בפירוט בתלוש השכר של העובד.

יש לכם שאלה? צרו עימנו קשר היום.