מאת שירה קליין, עו"ד – מחלקה אמריקאית

השלב הראשון בהליך קבלת אשרה לארה"ב, הינו הגשת טופס שאלון DS-160) לאשרה זמנית) . אחת השאלות למועמד לכניסה לארה"ב, מנוסחת כיום כדלקמן :

“Have you ever been arrested or convicted for any offense or crime, even though subject of a pardon, amnesty, or other similar action? “No/Yes"

כל מבקש אשרה אשר נעצר או הורשע אי פעם בעבירה פלילית נדרש להצהיר באופן מפורש וחד משמעי על הרשעתו הפלילית. מבחינת הדין בארה"ב, הצהרה על קיומה של הרשעה נדרשת לגבי כל עבירה הפלילית ללא יוצא מן הכלל. אי הצהרה על הרשעות עלולה לגרור למניעת כניסה לארה"ב לצמיתות. זאת בשל מתן מצג שווא מכוון ומרמה.

האם תשובה חיובית על השאלה בנוגע לעבירה פלילית בהכרח תביא לדחייה הבקשה לאשרה?

לא . לא כל עבירה הרשומה ברישום הפלילי של מבקש האשרה, גורמת למניעות כניסה לארה"ב. בנוסף, גם אם קיימת מניעות כניסה לארה"ב, יתכן פתרון באמצעות הגשת בקשה מיוחדת לפטור (Waiver).

קיימת הבחנה בין עבירות בהם הורשע מבקש האשרה אשר נחשבות כעבירות "שיש עמן קלון" (Crimes of Moral Turpitude) לעבירות שאינן עם קלון.  באופן עקרוני רק עבירות "שיש עמן קלון" יגרמו למבקש להיות מנוע מכניסה לארה"ב. קיימים מספר חרגים לעקרון זה. החרגי המרכזי הוא מקרה בו קיימות מספר הרשעות בעבירות שהעונש המצטבר עליהן הוא לפחות חמש שנות מאסר. במקרה כזה תגרם מניעות כניסה גם אם אין מדובר בעבירות עם קלון.

העבירות המוגדרות כעבירות "שיש עמן קלון", אינן מפורטות או מוגדרות בחוק ההגירה והלאום של ארה"ב באופן מפורש. הם נתונות לפרשנות ולדיונים משפטיים נרחבים. העדר הגדרה מפורשת בחוק פותחת פתח רחב לקונסול, לפעול על פי שיקול דעתו, תוך יישום הכללים אשר נקבעו בפסיקה והנחיות משרד החוץ. על פי הפסיקה "עבירה עם קלון" מוגדרת כעבירה אשר בבסיסה התנהגות שפלה או מושחתת, בניגוד לכללי המוסר והחובות המקובלים בין אנשים או בחברה בכללותה. אין די בהגדרה הכללית זאת של הפסיקה כדי להגיע למסקנה בנוגע לעבירה מסוימת. לכל מבקש אשרה אשר הורשע בעבירה פלילית מומלץ לקבל ייעוץ משפטי של עו"ד העוסק בתחום, שייבצע ניתוח משפטי של  העבירה. על פי ניתוח משפטי ניתן יהיה להגיע למסקנה המשפטית האם מדובר ב"עבירה עם קלון". אם לדעת עו"ד אין מדובר בעבירה מסוג זה, ניתן יהיה לפעול במסגרת מספר ערוצים, על מנת לשכנע את הקונסול כי אין המדובר בעבירה מסוג העבירות המונעות כניסה לארה"ב.

בנוסף, גם אם נקבע כי קיימת מניעות כניסה לארה"ב עקב עבירה פלילית, עדיין במקרים מסוימים תיתכן אפשרות קבלת אשרה. קיים הליך מיוחד הנקרא "Waiver" אשר הינו הליך פטור או מחילה. זהו הליך מורכב יחסית וארוך ואולם הוא מאפשר קבלת אשרת כניסה לארה"ב, למרות קיומה של עבירה פלילית עם קלון. הליך זה מתנהל את מול הקונסוליה וכן אל מול משטרת הגבולות בארה"ב. מדובר בהליך מורכב לכן מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי.


משרד עורכי דין קן-תור & עכו מטפל בקבלת אשרות עבודה בארה"ב ובסירובי אשרה בשל עברר פלילי (Waiver). אנו ממליצים כי תפנה למשרדנו טרם קביעת תור בשגרירות לקבלת ויזה לארה"ב או אם סורבת אשרה.