מאת: עו"ד יואב נוי, שותף |

בהתאם לאישור צו הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), יוארכו אוטומטית:

  1. היתר או רישיון שפקיעת תוקפו חל מיום 1.7.2020 ועד ליום 30.9.2020 ואשר תוקפו לא הוארך בעבר בהתאם לחוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) התש"ף-2020 (להלן: "חוק הארכת תקופות") – יוארך לתקופה של שלושה חודשים לעניין היתרים או רישיונות שהוארכו לפי החוק האמור.
  2. היתר או רישיון שפקיעת תוקפו חל מיום 1.7.2020 ועד ליום 31.8.2020 והוארך לתקופה של עשרה שבועות בהתאם לחוק הארכת תקופות – יוארך לתקופה נוספת של 20 ימים, כך שתושלם תקופת הארכה של שלושה חודשים ממועד פקיעת תוקפו המקורי.
  3. היתר או רישיון שמועד פקיעת תוקפו חל מיום 1.10.2020 ועד ליום 30.11.2020 ותוקפו לא הוארך בעבר לפי הוראות חוק הארכת תקופות – יוארך לתקופה של עשרה שבועות.

הארכת הרישיונות וההיתרים תאפשר המשך העסקת עובד זר בעל רישיון מוארך אצל מעסיק בעל היתר בתוקף, אם ההעסקה אושרה בכתב על ידי רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לנהלים הרגילים קודם מועד ההארכה בלבד.

יחד עם זאת, במקרה של מעבר עובד זר שרישיונו הוארך בין מעסיקים, על המעסיק המיועד/ הלשכה הפרטית המטפלת לפנות לרשות האוכלוסין באופן מקוון לפי הנהלים הרגילים, בבקשה לקליטת העובד הזר אצל המעסיק החדש, והבקשות יבחנו ותצא הודעה פרטנית בקשר לבקשות אלו בהתאם לנהלים הרגילים החלים בכל ענף.

כן יהא צורך לפנות לרשות האוכלוסין ולהודיע בהתאם לנהלים הרגילים ובאופן מקוון על כל מקרה של הפסקת העסקת עובד זר אצל מעסיק. יצוין כי לאור הוראות הצו ולחוק הארכת תקופות, הרי שחל פטור מתשלום אגרת רישיון/ אגרת בקשה. לקראת תום תוקף תקופת ההארכות האוטומטיות כמפורט לעיל, על בעל ההיתר/ בעל הרישיון לפנות לרשות בבקשה להארכת ההיתרים בהתאם לנהלים הרגילים, באופן מקוון. אין באמור לעיל לגרוע מהיתר הוראות החוק/נהלי הרשות בקשר עם העסקת עובדים זרים.

להנחיות המפורטות נא לחץ כאן